Профил на купувача

21-06-2017 – АПИС Семинар – ЗАКОН ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ /ЗОП/ – организиране и провеждане на процедури по възлагане на обществени поръчки от възложители

Home  >>  Новини  >>  21-06-2017 – АПИС Семинар – ЗАКОН ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ /ЗОП/ – организиране и провеждане на процедури по възлагане на обществени поръчки от възложители

21-06-2017 – АПИС Семинар – ЗАКОН ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ /ЗОП/ – организиране и провеждане на процедури по възлагане на обществени поръчки от възложители

On май 29, 2017, Posted by , In Новини, With No Comments

apis-seminar

Семинар на тема: “ЗАКОН ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ –

ПРАКТИЧЕСКИ ПРОБЛЕМИ ПРИ ВЪЗЛАГАНЕТО НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

 

ще се проведе на 21.06.2017 г. от 13.00 ч. в залата на Съюза на юристите в България, ул. “Пиротска” № 7.

Организатори на форума са: Съюзът на юристите в България и “Апис Европа” АД.

 

ЛЕКТОРИ:

  • Елена ДИМОВА, експерт по ЗОП

  • Александър АЛЕКСАНДРОВ, експерт по ЗОП

Участието не се заплаща. Ако желаете да посетите семинара, e необходимо да се обадите на тел. 02/ 408 01 73 , 032/ 293 692

 

Предварителни въпроси по темата можете да зададете на: seminar@apis.bg

Може да се регистрирате ТУК

 

При невъзможност да посетите семинара, можете да го проследите по Интернет в реално време на: http://tv.apis.bg

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Опорни точки на семинара:

Практически проблеми при планирането и подготовката на обществените поръчки – избор на вида на процедурата; стойностни прагове; методи за изчисляване на прогнозната стойност на обществените поръчки; разделяне на обществени поръчки; обособените позиции; особености на различните видове процедури за възлагане; събиране на оферти с обява; покана до определени лица; директно възлагане. Подготовка на процедурите – пазарни консултации; документи за обществената поръчка и достъп до тях; определяне на техническите спецификации; критерии за възлагане на поръчките.

 

Изисквания към кандидатите и участницителично състояние – основания за задължително и незадължително отстраняване. Мерки за надеждност. Доказване; критерии за подбор. Доказване на съответствието с критериите за подбор; използване на капацитета на трети лица; подизпълнители; изисквания към обединенията; деклариране на личното състояние и съответствие с критериите за подбор – ЕЕДОП; срокове за подаване на оферти/заявления за участие; комплектоване на офертите/заявленията за участие. Мостри. Допускани грешки от възложителите.

 

Провеждане и приключване на процедурите – практически аспектиправила за обмен на информация; връчване на решенията; изменение на условията на процедурата; разяснения по условията на процедурата; заявяване на участие; комисия – състав и изисквания; разглеждане на заявления за участие и оферти; приемане на работата на комисията; определяне на изпълнител на обществената поръчка; прекратяване на процедурата. Сключване и изменение на договор за обществена поръчка. Договор за подизпълнение. Гаранции.

 

Производство по обжалване – съществени моменти от процедурата по обжалване актове, подлежащи на обжалване; срокове, правен интерес; образуване на производство. Отказ от образуване на производство; разглеждане на жалбата; права и задължения на страните; временна мярка. Предварително изпълнение; актове на КЗК. Последици. Разноски; обжалване на актовете на КЗК пред ВАС. Актуална практика на КЗК и ВАС. Видове предварителен контрол от Агенцията за обществени поръчки. Последващ контрол и административно наказателна отговорност – състави на административни нарушения и размер на наказанията.

 

 

 

За контакти: ИНФО-М ООД, представителство на АПИС ЕВРОПА АД

02 4080173, 0895 581980, 0888 688632

Източник: http://apis.bg

 

Comments are closed.