Всички процедури

DateTitleCategories
2020/02/19Осигуряване на самолетни билети за превоз по въздух на пътници и багаж при служебни пътувания в страната и чужбина. Подаването на офертите, разглеждането и класирането им се извършва в Системата за електронно възлагане на обществени поръчки (СЕВОП). Номерът на вътрешния конкурентен избор в СЕВОП е 1894.ДРУГИ ПРОЦЕДУРИ
2019/12/27Избор на доставчик на нетна активна електрическа енергия на ниско напрежение и координатор на балансираща група за нуждите на Агенция за ядрено регулиране, по обособени позицииОТКРИТИ ПРОЦЕДУРИ
2019/12/18Извършване на радиохимични анализи на проби от радиоактивните изхвърляния от площадката на АЕЦ „Козлодуй“ 2020 г.СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА
2019/12/06Осигуряване на хибридна облачна среда за работа на електронен регистър за отчет и контрол на източниците на йонизиращи лъченияСЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА
2019/09/20Предоставяне на услуги за ИТ поддръжка за нуждите на Агенция за ядрено регулиранеСЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА
2019/08/16Осигуряване на превозни документи (неперсонализирани абонаментни карти) за обществен градски транспорт на територията на Столична община за служители на Агенция за ядрено регулиранеДРУГИ ПРОЦЕДУРИ
2019/08/15„Оценка на съответствието на междинния отчет за анализ на безопасността на АЕЦ „Белене“ с актуалните изисквания за безопасност на ядрени централи“СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА
2019/07/12Следгаранционно поддържане и администриране на система за електронни услуги /СЕУ/ и нейните модулиСЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА
2019/05/02Изграждане на електронен регистър за отчет и контрол на източници на йонизиращи лъчения в Република БългарияОТКРИТИ ПРОЦЕДУРИ
2019/03/08Доставка на лек автомобил за нуждите на Агенцията за ядрено регулиранеСЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА
2019/02/13Експертиза на избрани отчети от етап 2 на проекта за удължаване срока на експлоатация на Блок 6 на АЕЦ „Козлодуй“, свързани с обосноваване на възможността за безопасна експлоатация на корпуса на реактора и на част от основните строителни конструкцииОТКРИТИ ПРОЦЕДУРИ
2019/01/07Доставка на горива за нуждите на Агенция за ядрено регулиранеОТКРИТИ ПРОЦЕДУРИ
2018/12/10Извършване на радиохимични анализи на проби от радиоактивните изхвърляния от площадката на АЕЦ „Козлодуй“ 2018/2019г.СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА
2018/10/31Осигуряване на самолетни билети при служебни пътувания на служителите на Агенцията за ядрено регулиранеСЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА
2018/09/20Доставка на компютърна техника за нуждите на АЯРСЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА
2018/09/18Разработване на проект на Наредба за нормите за радиационна защита при техническа ликвидация на последствията от добива и преработка на уранова рудаСЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА
2018/09/13Предоставяне на услуги за ИТ поддръжка за нуждите на Агенция за ядрено регулиранеСЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА
2018/08/31ЕКСПЕРТИЗА НА ИЗБРАНИ АСПЕКТИ ОТ ПЕРИОДИЧНИЯ ПРЕГЛЕД НА БЕЗОПАСНОСТТА (ППБ) НА БЛОК 6 НА АЕЦ „КОЗЛОДУЙ“ОТКРИТИ ПРОЦЕДУРИ
2018/06/29Разработване на изпитни конспекти и тестове за проверка и оценка на знанията на лица, чиито функции са свързани с осигуряване и контрол на радиационната защита при дейности по използването на ядрена енергия и източници на йонизиращи лъченияСЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА
2018/06/07Следгаранционно поддържане и надграждане на СЕУ с нови модули във връзка с промените в ЗБИЯЕ и комуникационен модул към СЕУ за включване в СЕОСОТКРИТИ ПРОЦЕДУРИ
2018/05/16Изпълнение на инженеринг – проектиране и изпълнение на СМР по обновяване на фасади на сградата на Агенция за ядрено регулиране – ниска частСЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА
2018/03/26Разработване на регулиращо ръководство за управление на стареенето на конструкциите, системите и компонентите в ядрени централиСЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА
2018/02/27Разработване и внедряване на система за управление на информационната сигурност (СУСИ), съгласно изискванията на стандарт ISO/IEC 27001:2017 в Агенция за ядрено регулиранеСЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА
2017/10/20Извършване на радиохимични анализи на проби от радиоактивните изхвърляния от площадката на АЕЦ „Козлодуй“ 2017/2018г.СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА
2017/10/10Осигуряване на самолетни билети при служебни пътувания на служителите на Агенцията за ядрено регулиранеСЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА
2017/09/26Анализ на съответствието на съществуващите системи и процеси в Агенция за ядрено регулиране (АЯР) с изискванията на стандарта БДС ISO/IEC 27001:2017 (последна актуална версия) или еквивалентСЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА
2017/09/05Предоставяне на услуги за ИТ поддръжка за нуждите на Агенция за ядрено регулиранеСЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА
2017/08/14Разработка на приложен софтуер за публични регистри и управление на достъпа по електронен път до данните в информационната система на АЯРСЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА
2017/07/19Доставка на нов лек автомобил за нуждите на Агенция за ядрено регулиране, Постоянно представителство на Република България към международните организации във ВиенаСЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА
2017/06/23Разработване на Ръководство за оценка на съответствието с нормативните изисквания и за контрол на ефективността на лъчезащитата в медицински обекти с рентгенова апаратура и линейни ускорители на електрониСЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА
2017/05/18Информация за обществена поръчка чрез събиране на оферти -предмет на поръчката „ИНСТАЛАЦИЯ, МИГРАЦИЯ, КОНСОЛИДАЦИЯ, ТЕСТВАНЕ И ОСИГУРЯВАНЕ НА СИГУРНОСТ НА ИНФОРМАЦИОННИТЕ РЕСУРСИ НА АГЕНЦИЯТА ЗА ЯДРЕНО РЕГУЛИРАНЕ“СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА
2017/04/28Допълнителен анализ за оценка на поведението на касети тип „ТВСА“ и „ТВСА-12″ при смесени горивни зареждания в условията на очаквани експлоатационни събитияСЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА
2017/03/08Публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Експертиза на избрани отчети от Етап 2 на проекта за удължаване срока на експлоатация на блок 5 на АЕЦ „Козлодуй”, свързани с обосноваване на възможността за безопасна експлоатация на корпуса на реактора и на част от основните строителни конструкции“ОТКРИТИ ПРОЦЕДУРИ
2016/12/30Доставка на горива безоловен бензин и дизелово гориво за нуждите на Агенция за ядрено регулиране чрез система за зареждане при условия на безналично плащане с картиДРУГИ ПРОЦЕДУРИ
2016/09/13Извършване на радиохимични анализи на проби от радиоактивните изхвърляния от площадката на АЕЦ „Козлодуй“ 2016/17 г.СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА
2016/09/01Предоставяне на услуги за ИТ поддръжка за нуждите на Агенция за ядрено регулиранеСЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА
2016/07/06Разработване на ръководство по прилагане на изискванията за безопасен превоз на радиоактивни материалиСЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА
2016/05/31Експертиза на избрани анализи на проектни аварии за обосновка на безопасността при използване на усъвършенстван ядрено горивен цикъл в работата на блокове 5 и 6 на АЕЦ „Козлодуй” на мощност 3120 MW с модифицирано ядрено горивоСЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА