001 – „Доставка на компютърна техника” по Проект № BG05M2OP001-3.002-0320 „Заедно в различията – можем повече“, по Процедура BG05M2OP001-3.002 „Образователна интеграция на учениците от етническите малцинства и/или търсещи или получили международна закрила“, по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР).

Дата и час на публикуване: 25/5/17 10:32 am
Номер на електронна преписка в профил на купувача: 1705001
Вид на процедурата: Събиране на оферти с обява
Статус: Активна
Наименование: „Доставка на компютърна техника” по Проект № BG05M2OP001-3.002-0320 „Заедно в различията – можем повече“, по Процедура BG05M2OP001-3.002 "Образователна интеграция на учениците от етническите малцинства и/или търсещи или получили международна закрила", по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР).
Описание: „Доставка на компютърна техника” по Проект № BG05M2OP001-3.002-0320 „Заедно в различията – можем повече“, по Процедура BG05M2OP001-3.002 "Образователна интеграция на учениците от етническите малцинства и/или търсещи или получили международна закрила", по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР).
Номер на преписка в АОП: 9064614
Линк към преписката в АОП: Линк
Прогнозна стойност: 49930 лв.
Краен срок за подаване на оферти: 5/6/17 4:45 pm
Срок за разглеждане на документите: 6/6/17 9:00 am
Лице за контакт: Албена Костадинова
Телефон за контакт: 088 9708630

Обява - 25/5/17 10:39 am

Документация за участие - 25/5/17 10:40 am